Persones

Ajut Abonament en un únic pagament del valor actual de l'import de la prestació contributiva

Aquesta modalitat suposa abonar el valor actual de l'import de la prestació d'atur de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions quan pretenguin incorporar-se, de manera estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les o quan aquests beneficiaris pretenguin constituir-se com a treballadors autònoms o capitalitzin la prestació per destinar-ne l'import a fer una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de dotze mesos anteriors a l'aportació, sempre que posseeixin el control efectiu de l'entitat i hi exerceixin una activitat professional enquadrada en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

L'abonament de la prestació es farà d'una sola vegada i podrà arribar al 100% de l'import de la prestació capitalitzada o per l'import que correspongui a la inversió necessària per desenvolupar l'activitat en el cas de treballadors autònoms, així com per a l'aportació al capital social d'una entitat mercantil de la qual tinguin el control efectiu i en la qual exerceixin una activitat professional, a l'aportació obligatòria establerta amb caràcter general en cada cooperativa, o al de l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, en aquests casos, en allò necessari per accedir a la condició de soci.

A més de destinar el pagament únic de la prestació a sufragar les despeses de constitució i posada en funcionament d'una entitat, així com al pagament de les taxes i els tributs, es podrà destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a exercir.