Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE). Pas 1 de 12

Abans de continuar, llegeixi atentament la següent informació rellevant que vostè ha de conèixer sobre l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Observacions

 • Si disposa de doble nacionalitat ha d'indicar ambdues.
 • És important que empleni amb precisió les dades referides al seu domicili (carrer, número, pis, etc.) i localitat al país d'origen, ja que seran utilitzats per al pagament mitjançant xec nominatiu o per a qualsevol altra comunicació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal li hagi de dirigir.

Requisits

 • Ser nacional d'un país que tingui conveni amb Espanya en matèria de Seguretat Social, o al que s'ha estès aquesta modalitat d'abonament, i tenir residència legal a Espanya.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació corresponent.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d'extinció de la relació laboral.
 • Tenir reconegut el dret a la prestació d'atur de nivell contributiu, sense compatibilitzar-lo amb una feina a temps parcial.
 • Assumir els següents compromisos:
  • Tornar al vostre país d'origen en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de la data del primer pagament de l'ajuda a l'Estat espanyol.
  • No retornar a Espanya en el termini de tres anys per residir i/o ?realitzar una activitat lucrativa o professional per compte propi o aliè. ?L'esmentat termini començarà a comptar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya.
 • No complir cap dels supòsits que impliquen la prohibició de sortir de l'Estat recollits a la legislació d'estrangeria.

Contingut

 • Modalitat d'abonament.
  • Percepció anticipada i de forma acumulada de l'import de la prestació econòmica de nivell contributiu.
  • De la quantia a abonar es deduirà la quantitat que resulti en aplicació de la normativa reguladora de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • ?No comporta cap cotització a la Seguretat Social, per la qual cosa no es realitzarà deducció en concepte de cotització.
 • Abonament en dos terminis.
  • Un 40% de la prestació, s'abonarà a Espanya, una vegada reconegut el dret, el dia 10 del mes que correspongui.
  • El 60% restant s'abonarà al país d'origen, una vegada transcorregut el termini de trenta dies naturals comptats a partir de la realització del primer pagament, que es realitzarà el dia 10 del mes que correspongui, i en el termini màxim de 90 dies des de l'esmentat primer pagament.

Per rebre l'abonament, el treballador ha de comparèixer, ?de forma immediata, personalment a la representació diplomàtica o consular espanyola del país d'origen per acreditar el retorn. ?En l'esmentat moment haurà de procedir al lliurament de la Targeta d'Identitat d'Estranger de la qual és titular, així com de la dels membres que l'han acompanyat en el seu retorn.

Sol·licitud

 • Hauran d'adquirir-se els compromisos indicats a la sol·licitud, així com acreditar la identitat i nacionalitat i indicar les dades necessàries per fer efectiu el pagament de la prestació tant a Espanya com al país d'origen.
 • No s'admet la renúncia a l'abonament de la prestació després de rebre el primer pagament.
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal donarà trasllat de les resolucions favorables a la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració i a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a fi que es procedeixi a verificar el control del compliment dels compromisos adquirits a la present sol·licitud.

Efectes

 • Una vegada produït l'abonament de la prestació contributiva en la modalitat de pagament:
  • La prestació per desocupació es considerarà extingida.
  • No es podran obtenir els subsidis per esgotament de l'esmentada prestació.
  • No es podrà accedir a les prestacions i subsidis per desocupació en un període de, almenys, tres anys que començaran a comptar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament de la prestació
 • Reconegut el dret a l'abonament, l'autorització de residència, quedarà extingida, transcorreguts 30 dies naturals comptats a partir de la data de realització del primer pagament a Espanya, sense necessitat d'un altre procediment administratiu.
 • Si el beneficiari de l'abonament acumulat i anticipat té familiars reagrupats amb ell sense una autorització de residència independent, aquests familiars també perden les autoritzacions de residència, en les condicions recollides a la normativa en matèria d'estrangeria.
 • De la mateixa manera, no podran concedir-se autoritzacions de residència i treball als qui haguessin estat beneficiaris d'aquesta modalitat d'abonament de la prestació contributiva per desocupació, mentre no hagi transcorregut un període de tres anys que començarà a comptar-se segons s'ha indicat.

Forma de pagament

 • Es pot optar entre pagament per xec nominatiu o per transferència bancària.
 • En el cas d'optar per la modalitat de xec, el lliurament d'aquest s'efectuarà al domicili consignat en l'apartat 1 de la sol·licitud (Dades personals del sol·licitant), al titular beneficiari de la prestació. ?El xec caducarà als 90 dies.