Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda sobre el tipus de rendes que ha de declarar el sol·licitant

L'apartat Dades i rendes del cònjuge s'ha d'omplir sempre que el cònjuge convisqui o depengui econòmicament del sol·licitant.

L'apartat Dades i rendes dels fills s'ha d'omplir sempre que el sol·licitant tingui fills menors de 26 anys, o majors amb discapacitat, o menors acollits sempre que convisquin amb el sol·licitant o en depenguin econòmicament.

Cal que s'indiquin totes les rendes obtingudes, sempre que es mantinguin en el moment de la sol·licitud, tant pel sol·licitant com pels membres de la unitat familiar durant el mes anterior al de la data de sol·licitud, amb independència del règim econòmic matrimonial, l'origen o naturalesa, amb caràcter general pel seu import brut i tenint en compte les següents consideracions específiques:

  • Treball/pensions: Inclou el total de rendes brutes del treball per compte d'altri (tret de les rendes d'una feina que el sol·licitant o els membres de la unitat familiar hagin deixat de fer), beques i altres ajudes similars, com també l'import de la indemnització per extinció del contracte de treball que superi la indemnització legal. Queden excloses les rendes obtingudes pel sol·licitant per feines de col·laboració social i salaris percebuts per feines compatibles amb les prestacions d'atur en el marc de programes de foment de l'ocupació. Comprèn els ingressos bruts de tota mena de pensions i prestacions, incloses les pensions alimentàries, els salaris socials i similars, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill a càrrec del sol·licitant i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills menors de tres anys.

    Les rendes individuals del cònjuge o fill agressor no es computen com a rendes familiars i el cònjuge o fill agressor no es consideren com a integrants de la unitat familiar de la víctima a efectes del còmput de les rendes.

  • Capital mobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels diferents comptes bancaris i inversions financeres.
  • Capital immobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels béns immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns immobles no arrendats, diferents de l'habitatge habitual.
  • Activitats professionals/agràries: Fan referència als rendiments nets reduïts (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d'activitats per compte propi, com també l'import net de les subvencions a l'activitat agrària.
  • Altres rendes: S'inclouen les rendes de les plusvàlues o guanys patrimonials derivats de la venda de béns mobles i immobles, excepte en el cas de l'habitatge habitual, premis de loteria o similars i el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de jubilació, obtingudes per l'aplicació de les regles del càlcul de les rendes.