Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per reincorporació a la renda activa d'inserció

Per sol·licitar la reincorporació al programa, heu d'inscriure-us com a demandants de feina i activar el compromís d'activitat, durant els quinze dies següents a la finalització del treball per compte propi, al retorn a Espanya o a l'excarceració.

La petició fora de termini suposa la pèrdua de tants dies de renda i cotització a la Seguretat Social como hagin transcorregut entre el dia següent a la finalització del treball per compte propi o al retorn i el dia de la sol·licitud.

En cas de tornar a complir el requisit de manca de rendes individuals o de la unitat familiar, es pot sol·licitar la reincorporació al programa sempre que es torni a acreditar la concurrència d'aquests requisits en el termini de sis mesos a partir de la data de baixa temporal al programa.

En el cas de finalització del treball per compte d'altri a temps complet, la percepció de la renda activa d'inserció es recuperarà d'ofici, sempre que el treballador figuri inscrit com a demandant de feina.