Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per altres persones víctimes de violència domèstica

Es considera víctima de violència domèstica, de conformitat amb l'article 173 del Codi Penal, exclusivament:

  • La dona que pateix violència exercida pels seus pares o pels seus fills.
  • L'home que pateix violència exercida pel seu cònjuge, excònjuge, una persona amb qui manté una relació similar d'afectivitat (parella de fet) o pels seus pares o fills.

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Tenir acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència domèstica.
  • No ser beneficiari d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació.

Les víctimes de violència de gènere o domèstica que s'hagin vist obligades i acreditin el canvi de residència en els 12 mesos previs a la sol·licitud d'admissió al programa de renda activa d'inserció, o durant la seva permanència en aquest, podran percebre en un pagament únic un ajut suplementari de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir del dia següent al de la sol·licitud.

Aquest ajut només pot percebre's un cop per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

La sol·licitud de l'ajut per canvi de residència s'ha de presentar a l'oficina d'ocupació on estigui inscrita la víctima. El canvi de domicili s'acredita presentant a l'oficina que us correspongui un certificat/informe dels Serveis Socials de l'Administració pública autonòmica o local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostri, de forma fefaent, que el canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o llibreta bancària, etc.).