Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per vícitima de violència de gènere per la parella o exparella

Es considera víctima de violència de gènere la dona que pateix qualsevol violència física i psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) per part dels seus cònjuges o excònjuges o per part de les persones amb qui mantenen o hagin mantingut relacions similars d'afectivitat, encara que no hi hagi hagut convivència.

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Tenir acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere.
  • No ser beneficiària d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació.

Les víctimes de violència de gènere o domèstica que s'hagin vist obligades i acreditin el canvi de residència en els 12 mesos previs a la sol·licitud d'admissió al programa de renda activa d'inserció, o durant la seva permanència en aquest, podran percebre en un pagament únic un ajut suplementari de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir del dia següent al de la sol·licitud.

Aquest ajut només pot percebre's un cop per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

La sol·licitud de l'ajut per canvi de residència s'ha de presentar a l'oficina d'ocupació on estigui inscrita la víctima. El canvi de domicili s'acredita presentant a l'oficina que us correspongui un certificat/informe dels Serveis Socials de l'Administració pública autonòmica o local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostri, de forma fefaent, que el canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o llibreta bancària, etc.).