Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per emigrant retornat

Rep la consideració d'emigrant retornat el treballador de nacionalitat espanyola que torna a l'Estat espanyol després d'haver residit i treballat a l'estranger, com també els fills dels treballadors espanyols emigrants amb nacionalitat espanyola nascuts a l'estranger que tornin a Espanya i hagin treballat a l'estranger amb aquesta nacionalitat.

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Haver treballat, com a mínim, 6 mesos durant els darrers sis anys des de l'última sortida d'Espanya.
  • Tenir 45 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Haver tornat a Espanya durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
  • No haver estat beneficiari del programa de renda activa d'inserció durant els 365 dies naturals anterior a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa.