Persones

Ajuda alta inicial per persona amb discapacitat

Heu de complir, a més dels requisits generals, els següents específics: 

  • Estar inscrit ininterrompudament a l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 mesos o més. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat un període acumulat de 90 dies o més durant els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud.)
    • Si s'ha treballat un període acumulat de 90 dies o més durant els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud.
    • Si s'ha sortit a l'estranger, per qualsevol motiu o durada, excepte si aquesta sortida ha estat per matrimoni o naixement de fill, defunció o malaltia greu del cònjuge o de parents fins a segon grau, o per compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal, sempre que en aquests casos l'estada a l'estranger no hagi estat superior a 15 dies naturals.

    En els casos d'interrupció de la demanda, s'exigirà un període de 12 mesos ininterromput des de la nova inscripció.

  • És obligatori aportar la documentació de declaració de recerca activa de feina (BAE) per acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal que, com a mínim, s'han dut a terme tres accions de recerca activa de feina, segons el que estableix el Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat que suposi una disminució en la capacitat laboral del percentatge indicat abans.
  • Haver extingit la prestació d'atur de nivell contributiu i/o el subsidi d'atur de nivell assistencial, tret que l'extinció s'hagi produït per imposició d'una sanció i que no es tingui dret a aquestes prestacions. No complirà aquest requisit el treballador que hagi extingit el subsidi d'atur o la renda agrària a favor dels eventuals agraris, sense haver extingit cap altre tipus de prestació o subsidi d'atur.

Nota: Si sou perceptor d'una pensió d'invalidesa no contributiva i s'aprova la vostra sol·licitud de renda activa d'inserció, el Servei Públic d'Ocupació Estatal comunicarà a l'organisme competent de la gestió de la vostra pensió que us incorporeu al programa i que l'admissió queda condicionada a la recepció d'un certificat emès per l'organisme esmentat que acrediti que deixareu de percebre la pensió d'invalidesa no contributiva a partir de la data en què s'iniciï la meritació de la renda activa d'inserció.