Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per atur de llarga durada

Heu de complir, a més dels requisits generals, els següents:

 • Tenir 45 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Estar inscrit ininterrompudament a l'oficina d'ocupació com a desocupat durant 12 mesos o més, durant els quals haureu de cercar feina activament, sense haver rebutjat cap oferta de feina adequada, ni haver-vos negat a participar en accions per augmentar l'ocupabilitat.

  La demanda es considera interrompuda:

  • Si s'han treballat 90 dies o més durant l'any anterior a la data de sol·licitud.
  • Si s'ha sortit a l'estranger, per qualsevol motiu o durada, excepte si aquesta sortida ha estat per matrimoni o naixement de fill, defunció o malaltia greu del cònjuge o de parents fins a segon grau, o per compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal, sempre que en aquests casos l'estada a l'estranger no hagi estat superior a 15 dies naturals. En els casos d'interrupció de la demanda, s'exigirà un període de 12 mesos ininterromput des de la nova inscripció.
 • És obligatori aportar la documentació de declaració de recerca activa de feina (BAE) per acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal que, com a mínim, s'han dut a terme tres accions de recerca activa de feina, segons el que estableix el Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre.
 • No haver estat beneficiari del programa de renda activa d'inserció durant els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa.
 • Haver extingit la prestació d'atur de nivell contributiu i/o el subsidi d'atur de nivell assistencial, tret que l'extinció s'hagi produït per imposició d'una sanció i que no es tingui dret a aquestes prestacions. No complirà aquest requisit el treballador que hagi extingit el subsidi d'atur o la renda agrària a favor dels eventuals agraris, sense haver extingit cap altre tipus de prestació o subsidi d'atur.