Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda de declaració de rendes en còmput mensual

L'apartat Rendes del sol·licitant s'ha d'omplir en tots els casos.

L'apartat Dades i rendes del cònjuge i Dades i rendes dels fills s'ha d'omplir sempre que el sol·licitant tingui cònjuge i/o fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, com també menors acollits, que hi convisquin o estiguin a càrrec seu econòmicament, tret que se sol·liciti el subsidi per a persones més grans de 52 anys, emigrants retornats, alliberats de la presó, per expedient de revisió d'invalidesa, d'esgotament de la prestació contributiva sense responsabilitats familiars o l'especial per a persones més grans de 45 anys.

Cal indicar totes les rendes obtingudes pel sol·licitant, el cònjuge i els fills durant el mes anterior a la data de la sol·licitud, independentment del règim econòmic matrimonial, l'origen i la naturalesa, amb l'import brut en la majoria de casos i tenint en compte les consideracions específiques següents:

  • Treball/pensions: Inclou el total de rendes brutes del treball per compte d'altri (tret de les rendes d'una feina que el sol·licitant o els membres de la unitat familiar hagin deixat de fer), beques i altres ajudes similars, com també l'import de la indemnització per extinció del contracte de treball que superi la indemnització legal. Queden excloses d'aquest apartat les rendes obtingudes pel sol·licitant per feines de col·laboració social i salaris percebuts per feines compatibles amb les prestacions d'atur en el marc de programes de foment de l'ocupació. Comprèn els ingressos bruts de tota mena de pensions i prestacions, incloses les pensions alimentàries, els salaris socials i similars, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill a càrrec del sol·licitant i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills menors de tres anys.
  • Capital mobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels diferents comptes bancaris i inversions financeres.
  • Capital immobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels béns immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns immobles no arrendats, diferents de l'habitatge habitual.
  • Activitats professionals/agràries: Fan referència als rendiments nets reduïts (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d'activitats per compte propi, com també l'import net de les subvencions a l'activitat agrària.
  • Altres rendes: Inclouen les rendes de les plusvàlues o els guanys patrimonials, derivades de la venda de béns mobles i immobles, tret de l'habitatge habitual, premis de loteria o similars i el rendiment anticipat del patrimoni, els fons d'inversió o els plans de jubilació, fruit de l'aplicació de la regla de càlcul de les rendes.