Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda compatibilitat feina a temps parcial

La percepció del subsidi d'atur és compatible amb les situacions següents:

Si percebeu un subsidi d'atur i aconseguiu una feina a temps parcial, podeu compatibilitzar-la amb el subsidi, sempre que les rendes de la feina a temps parcial, sumades amb altres rendes que pugueu obtenir, no impliquin l'incompliment del requisit de manca de rendes pròpies superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries. En aquest cas, es dedueix de l'import del subsidi la part proporcional del temps treballat i per cada dia compatibilitzat es consumeix un dia sencer de subsidi. Si s'acaba el contracte de treball a temps parcial i no heu esgotat el subsidi, heu de sol·licitar-ne la represa per tornar a percebre l'import que us pertocava abans de la compatibilització amb la feina a temps parcial.

Si no opteu per compatibilitzar la feina a temps parcial amb el subsidi d'atur, el subsidi quedarà suspès i quan s'acabi la relació laboral podreu sol·licitar-ne la represa durant el període que us quedava pendent de cobrar quan es va suspendre, amb el mateix important que percebíeu abans de la suspensió.