Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda pròrroga de subsidi

El subsidi d'atur es reconeix per un període inicial de sis mesos, que es prorroga sis mesos més, prèvia sol·licitud, fins arribar a la durada màxima estipulada per al tipus de subsidi reconegut, sempre que no s'hagin registrat variacions als requisits de rendes, tant del sol·licitant com de la resta de membres que integren la unitat familiar que, si escau, impliquin l'incompliment dels requisits d'accés al subsidi que us havien concedit.

La sol·licitud s'ha de presentar en el termini comprès entre el dia següent a la data de venciment del període del dret semestral i els 15 dies posteriors a la data de venciment del període de pagament de la darrera mensualitat meritada.