Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda alta inicial per a persones més grans de 52 anys

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

 • Estar a l'atur i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes a partir de l'endemà de l'esgotament de la prestació contributiva, sense haver rebutjat cap oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, de formació o de reconversió professionals. Tenir 52 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud. Si s'accepta una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la seva finalització.
 • Tenir 52 anys o més el dia que s'acabi la prestació contributiva o el subsidi d'atur, o tenir aquesta edat en el moment de reunir els requisits per accedir a algun dels subsidis següents: per esgotament de prestació contributiva, emigrant retornat, revisió per millora d'una invalidesa, alliberat de la presó o cotitzacions insuficients per a prestació contributiva, o fer-los durant la percepció d'aquests o el dia en què es compleix el període d'espera d'un mes en el cas dels subsidis que ho requereixen.
 • Complir tots els requisits, tret del d'edat, per accedir a la pensió contributiva de jubilació del sistema espanyol de la Seguretat Social.
 • Haver cotitzat per atur durant un mínim de sis anys en el decurs de la vida laboral.
 • Trobar-se en alguna de les situacions següents:
  • Haver esgotat una prestació contributiva d'atur.
  • Ser un emigrant retornat sense dret a la prestació contributiva d'atur.
  • Haver estat alliberat de la presó sense dret a una prestació contributiva d'atur, quan la privació de llibertat hagi superat els sis mesos.
  • Haver estat declarat plenament capaç o incapaç parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió arran d'una millora de la situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per exercir la professió habitual.
  • Trobar-se en una situació legal d'atur i no tenir dret a una prestació contributiva d'atur perquè no s'ha cobert el període mínim de cotització (12 mesos), sempre que s'hagin cotitzat almenys tres mesos.

Si heu treballat a l'estranger:

 • Si heu estat a la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa, heu de presentar el document E-301 o equivalent per acreditar les cotitzacions.

Relació de països que pertanyen a la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa i Austràlia

Alemanya

Austràlia

Àustria

Belgica

Bulgària

Xipre

 

Dinamarca

Eslovàquia

Eslovènia

Espanya

Estònia

Finlàndia

França

Grècia

Hongria

Irlanda

Islàndia

Itàlia

Letònia

Liechtenstein

Lituània

Luxemburg

Noruega

Noruega

Països Baixos

Polònia

Portugal

Regne Unit

República Txeca

Romania

Suècia

Suïssa

 • Si heu treballat en un país que té conveni amb l'Estat espanyol en matèria de jubilació, per acreditar les cotitzacions heu de presentar un document on consti tota la vostra vida laboral en aquell país.

Països que tenen conveni amb Espanya en matèria de jubilació

Andorra

República Dominicana

Perú

Argentina

Equador

Rússia

Austràlia

Estats Units

Tunísia

Brasil

Filipines

Ucraïna

Canadà (excepte Quebec)

Marroc

Uruguai

Xile

Mèxic

Veneçuela

Colòmbia

Paraguai

Aquest subsidi no és aplicable als treballadors fixos discontinus (inclosos els que duguin a terme feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates) mentre tinguin aquesta condició.

Els treballadors que hagin esgotat una prestació contributiva per a treballadors eventuals agraris no poden accedir directament a aquest subsidi, encara que compleixin la resta de requisits.

Si és un treballador fix discontinu:

 • Els treballadors fixos discontinus (inclosos els que duguin a terme feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates) no poden optar al subsidi especial per a persones més grans de 45 anys ni al subsidi per a persones més grans de 52 anys durant els períodes d'activitat intermitent o de temporada mentre tinguin aquesta condició. Tanmateix, podran accedir a aquests subsidis quan s'extingeixi la relació laboral, sempre que compleixin els requisits generals d'aquests subsidis i, a més a més, puguin acreditar la situació següent:
 • Tenir cotitzacions com a fixos discontinus o per feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates durant un mínim de nou anys en el decurs de la seva vida laboral i ja hagin esgotat una prestació contributiva d'atur de la durada que sigui.