Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda alta inicial per expedient d'invalidesa

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • El sol·licitant ha d'estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes comptador a partir de la seva inscripció com a aturat, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. El termini per inscriure's com a demandant d'ocupació és d'un mes des de la data de la declaració de capacitat o invalidesa en grau d'incapacitat permanent parcial. Quan un treballador accepti una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
  • Haver estat declarat plenament capaç o incapaç parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió arran d'una millora de la situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per exercir la professió habitual.