Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda alta inicial per a alliberat de presó

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • El sol·licitant ha d'estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes comptador a partir de la seva inscripció com a aturat, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. El termini per inscriure's com a demandant d'ocupació és d'un mes des de la data d'excarceració. Quan un treballador accepti una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
  • Haver estat alliberat de la presó després d'una privació de llibertat d'una durada igual o superior a sis mesos.
  • També s'inclouen en aquesta situació els menors alliberats d'un centre d'internament on hagin estat ingressats per actes tipificats com a delicte sempre que, a més d'haver estat privats de llibertat durant sis mesos o més, en el moment de l'alliberament siguin majors de 16 anys. A més, entren també dins aquesta situació les persones que hagin acabat un tractament de deshabituació de drogodependència, sempre que s'hagi prolongat durant un període igual o superior a sis mesos i se'ls hagi retirat la pena privativa de llibertat en aplicació d'allò que estipula l'article 87 del codi penal.