Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda per a treballadors fixos discontinus

A més dels requisits generals, heu de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Els treballadors fixos discontinus (inclosos els que duguin a terme feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates) no poden obtenir el subsidi de més grans de 55 anys durant els períodes d'activitat intermitent o de temporada mentre tinguin aquesta condició. Això no obstant, podran obtenir aquest subsidi quan s'extingeixi la seva relació laboral, sempre que en reuneixin els requisits generals.

En els casos de percepció del subsidi per desocupació quan es tracta de treballadors fixos discontinus:

  • Si tenen menys de 55 anys i el beneficiari ha acreditat, a efectes del reconeixement del subsidi, un període d'ocupació cotitzada de cent vuitanta dies o més, l'entitat gestora ingressarà a la Seguretat Social les cotitzacions corresponents a la contingència de jubilació durant un període de seixanta dies a partir de la data en què neixi el dret al subsidi.
  • Si tenen més de 55 anys, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la contingència de jubilació durant tota la percepció del subsidi una vegada s'arribi a l'edat indicada.

A efectes de determinar la cotització en els supòsits indicats als apartats anteriors, es prendrà com a base de cotització el límit mínim de cotització vigent en cada moment.