Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda d'alta inicial per cotització insuficient

A més dels requisits generals, heu de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Tenir cotitzats, en un règim de la Seguretat Social que inclogui la contingència d'atur, com a mínim tres mesos si teniu responsabilitats familiars o sis mesos si no en teniu, i no comptar amb un període mínim de cotització per poder accedir a una prestació contributiva (360 dies).

Es considera que existeixen responsabilitats familiars quan el sol·licitant té a càrrec seu el cònjuge, fills menors de 26 anys, fills més grans discapacitats o menors acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar (inclòs el sol·licitant) dividida pel nombre de membres que la integren no supera el 75% del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. No es considera que el cònjuge o els fills amb unes rendes superiors al límit indicat estiguin a càrrec del sol·licitant.

En el cas de les víctimes de violència de gènere o domèstica, no es considera que estigui a càrrec de la víctima el cònjuge o el fill agressor i tampoc compta com a membre de la unitat familiar ni es tenen en compte les seves rendes.