Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda alta inicial de subsidi especial per a persones més grans de 45 anys

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Tenir 45 anys quan s'esgota la prestació.
  • Haver esgotat una prestació d'atur de nivell contributiu de 720 dies.
  • Els treballadors fixos discontinus (inclosos els que duguin a terme feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates) no poden accedir a aquest subsidi durant els períodes d'activitat intermitent o de temporada mentre tinguin aquesta condició. Tanmateix, podran accedir-hi quan s'extingeixi la relació laboral, sempre que compleixin els requisits generals d'aquests subsidis i, a més a més, puguin acreditar la situació següent:
    • Tenir cotitzacions com a fixos discontinus o per feines fixes i periòdiques que es repeteixin en determinades dates durant un mínim de nou anys en el decurs de la seva vida laboral i ja hagin esgotat una prestació contributiva d'atur de la durada que sigui.

Aquest subsidi té prioritat sobre el d'esgotament de la prestació contributiva, amb responsabilitats familiars o sense.

En esgotar el subsidi especial es pot tenir dret a un altre subsidi si es compleixen els següents requisits:

  • Seguir sense tenir rendes pròpies superiors al 75% del SMI.
  • Romandre inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes des de l'esgotament del subsidi especial sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Quan un treballador accepti una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.

El termini de sol·licitud serà de 15 dies explicats a partir del compliment del mes d'espera.