Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Ajuda alta inicial per esgotament amb responsabilitats familiars

A més dels requisits generals, s'han de complir els que s'indiquen tot seguit:

  • Estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes a partir del dia següent de l'esgotament de la prestació contributiva, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Quan un treballador accepti una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera, aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
  • Tenir responsabilitats familiars.

Es considera que existeixen responsabilitats familiars quan el sol·licitant té a càrrec seu el cònjuge, fills menors de 26 anys, fills més grans discapacitats o menors acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar (inclòs el sol·licitant) dividida pel nombre de membres que la integren no supera el 75% del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. No es considera que el cònjuge o els fills amb unes rendes superiors al límit indicat estiguin a càrrec del sol·licitant.

En el cas de les víctimes de violència de gènere o domèstica, no es considera que estigui a càrrec de la víctima el cònjuge o el fill agressor i tampoc compta com a membre de la unitat familiar ni es tenen en compte les seves rendes.