Persones

Annexió de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda Compatibilitat a temps parcial

Documentació general

 • Si sou beneficiari d'una prestació d'atur de nivell contributiu i trobeu una feina a temps parcial:
  No heu de presentar documentació.
 • Si sou beneficiari d'una prestació d'atur de nivell contributiu generada pel cessament en una feina a temps parcial i trobeu una altra feina a temps parcial:
  No heu de presentar documentació.
 • Si teniu càrregues familiars i ha variat la vostra situació (teniu més fills a càrrec vostre):
  Només haureu d'acreditar els fills que no constessin a les sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en el cas dels estrangers, amb la traducció oficial al castellà.
  • Si teniu fills més grans de 26 anys discapacitats: certificat del grau de minusvalidesa estès per l'IMSERSO, l'òrgan de la comunitat autònoma competent o el Ministeri d'Economia i Hisenda o de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat del fill, excepte en el cas que sigui pensionista per incapacitat per l'INSS, en què no cal acreditar res.
  • Si teniu menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment on consti el consentiment de l'entitat pública que tingui encomanada en cada territori la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En cas de separació o divorci: sentència i/o conveni regulador de la separació.
  • Si teniu fills que no resideixen a Espanya i estan treballant:
   • Formulari E-302 o
   • certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral dels fills.