Persones

Annexat de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda compatibilitat temps parcial

Documentació general

 • Si és beneficiari d'una prestació per desocupació de nivell contributiu i es col·loca a temps parcial: No necessita aportar documentació.
 • Si és beneficiari d'una prestació per desocupació de nivell contributiu generada pel cessament en un treball a temps parcial i es col·loca a temps parcial: No necessita aportar documentació.
 • En cas de tenir càrregues familiars i hagi variat la seva situació augmentant els fills al seu càrrec: Només serà necessari acreditar aquells fills que no s'hagin fet constar en sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers amb traducció oficial a l'espanyol.
  • Si té fills majors d'anys 26 discapacitats: certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Economia i Competitivitat o de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, dels fills, tret que. sigui pensionista d'incapacitat per l'INSS, en aquest cas no necessita acreditar gens
  • Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.
  • En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.
  • En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:
   • Formulari I- 302 , o
   • Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de los hijos.