Persones

Annexió de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda Nou dret

Documentació general

Per acreditar la situació legal d'atur:
Certificat d'empresa signat i segellat per la darrera empresa on heu treballat.

A més de la documentació general (certificat d'empresa), haureu de presentar altres documents en funció de la situació:

 • Si perdeu una feina a temps complet i en conserveu una altra a temps parcial:
  Certificat d'empresa de la feina que conserveu.
 • Si perdeu una feina a temps parcial i en conserveu una altra a temps parcial:
  Si posteriorment perdeu la feina a temps parcial que conservàveu:
  Certificat d'empresa dels 180 dies anteriors a la pèrdua de la primera feina a temps parcial.
 • Si heu impugnat l'acomiadament:
  Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització o interlocutòria en cas de no-readmissió o de readmissió irregular on es declari extingida la relació laboral.
 • En cas de cessament en l'activitat d'un artista:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En cas de cessament en l'activitat d'un torero:
  • Contracte de treball de la darrera actuació.
  • El sol·licitant pot annexar qualsevol altra documentació que consideri important per tramitar la sol·licitud.
 • En el cas de treballadors fixos discontinus:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En el cas de treballadors procedents del Règim Agrari:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En el cas de càrrecs públics o sindicals:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En cas de cessament en una empresa havent sol·licitat una excedència voluntària en una altra abans:
  Si el termini de durada de l'excedència voluntària ha vençut quan se sol·licita la prestació d'atur o no està estipulat un període mínim de durada de l'excedència concedida, cal presentar un document de l'empresa on consti que el sol·licitant no pot reincorporar-s'hi.
 • Si procediu del règim de l'ISFAS:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En el cas de representants de comerç:
  Si no teniu el certificat d'empresa signat i segellat per la darrera empresa on heu treballat:
  Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
 • Si procediu d'un ERO:
  Només cal presentar la documentació general.
 • En el cas de socis cooperativistes:
  En cas de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'Autoritat Laboral acreditant aquestes causes.
 • En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere:
  Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere: ordre de protecció dictada pel jutge o, de manera excepcional, informe del ministeri fiscal.
 • En cas d'haver treballat a l'estranger:
  • Si torneu d'un país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o bé d'un país amb el qual existeix un conveni sobre protecció per atur (Suïssa o Austràlia):
   Formulari E-301 o document equivalent (en el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregadoria Laboral d'aquell país).
  • Si torneu d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o bé d'un país amb el qual no existeixi un conveni sobre protecció per atur:
   Certificació estesa per la dependència de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern, on consti la condició d'emigrant retornat, la data de retorn i el temps treballat al país estranger.
 • En el cas d'alliberats de la presó:
  • Certificació del director del centre penitenciari on consti l'excarceració per compliment de la condemna o en règim de llibertat condicional, com també les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en cas d'haver treballat durant el temps de privació de llibertat.
 • Si al treballador se li reconeix una incapacitat permanent total i opta per cobrar la prestació d'atur:
  Només cal presentar la documentació general.

En qualsevol cas:

 • Si en el decurs dels darrers sis anys heu fet feines a temps parcial anteriors al darrer cessament i no heu cobrat cap prestació en aquest concepte:
  Contractes dels darrers sis anys de les feines a temps parcial.
 • Si accediu a la prestació després d'una maternitat o paternitat:
  Només cal presentar la documentació general.
 • Si teniu càrregues familiars i ha variat la vostra situació (teniu més fills a càrrec vostre):
  Només haureu d'acreditar els fills que no constessin a les sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en el cas dels estrangers, amb la traducció oficial al castellà.
  • Si teniu fills més grans de 26 anys discapacitats: certificat del grau de discapacitat estès per l'IMSERSO, l'òrgan de la comunitat autònoma competent o el Ministeri d'Economia i Hisenda o de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat del fill.
  • Si teniu menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment on consti el consentiment de l'entitat pública que tingui encomanada en cada territori la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En cas de separació o divorci: sentència i/o conveni regulador de la separació.
  • Si teniu fills que no resideixen a Espanya i estan treballant:
   • Formulari E-302 o
   • certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral dels fills.