Persones

Annexió de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda represa

Documentació general

Per acreditar la situació legal d'atur:
Certificat d'empresa signat i segellat per la darrera empresa on heu treballat.

Si heu impugnat l'acomiadament:
Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització o interlocutòria en cas de no-readmissió o de readmissió irregular on es declari extingida la relació laboral.

A més de la documentació general (certificat d'empresa), haureu de presentar altres documents en funció de la situació:

 • Quan la causa de la suspensió de la prestació sigui la realització d'una feina per compte d'altri d'una durada inferior a 12 mesos:
  Només cal presentar la documentació general.
 • Quan la causa de la suspensió de la prestació sigui la realització d'una feina per compte propi d'una durada inferior a 24 mesos:
  No cal presentar cap documentació.
 • Quan la causa de la suspensió de la prestació sigui un trasllat a l'estranger durant un període inferior a 12 mesos per buscar feina, treballar o participar en accions de perfeccionament professional o cooperació internacional:
  • Si heu fet una feina:
   • Si torneu d'un país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o bé d'un país amb el qual existeix un conveni sobre protecció per atur (Suïssa o Austràlia):
    Formulari E-301 o document equivalent (en el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregadoria Laboral d'aquell país).
   • Si torneu d'un país que no sigui membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu amb el qual no existeixi un conveni sobre protecció per atur:
    Certificació estesa per la dependència de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern, on consti la data de retorn i el temps treballat al país estranger.
  • Si el trasllat a l'estranger és per buscar feina o per participar en accions de perfeccionament professional o de cooperació internacional:
   Prova documental d'aquestes circumstàncies: (Per exemple, certificat d'inscripció als Serveis Públics d'Ocupació, certificat del centre on s'hagin dut a terme els estudis o cursos o certificació estesa per l'organisme que acrediti la cooperació internacional.)
 • Quan la causa de suspensió de la prestació sigui el compliment d'una condemna que impliqui la privació de llibertat:
  • Certificació del director del centre penitenciari on consti l'excarceració per compliment de la condemna o en règim de llibertat condicional, com també les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en cas d'haver treballat durant el temps de privació de llibertat.
 • Quan la causa de la suspensió sigui una maternitat o una paternitat:
  No cal presentar cap documentació específica.
 • Si teniu càrregues familiars i ha variat la vostra situació (teniu més fills a càrrec vostre):
  Només haureu d'acreditar els fills que no constessin a les sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en el cas dels estrangers, amb la traducció oficial al castellà.
  • Si teniu fills més grans de 26 anys discapacitats: certificat del grau de discapacitat estès per l'IMSERSO, l'òrgan de la comunitat autònoma competent o el Ministeri d'Economia i Hisenda o de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat del fill.
  • Si teniu menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment on consti el consentiment de l'entitat pública que tingui encomanada en cada territori la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En cas de separació o divorci: sentència i/o conveni regulador de la separació.
  • Si teniu fills que no resideixen a Espanya i estan treballant:
   • Formulari E-302 o
   • certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral dels fills.