Persones

Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda Tipus de prestació

Alta inicial

Si us trobeu en una situació legal d'atur i heu cotitzat per atur durant un període mínim de 360 dies durant els sis anys anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què es va extingir l'obligació de cotitzar.

Represa

Si sou beneficiari d'una prestació contributiva i se suspèn, podreu sol·licitar-ne la represa un cop hagi desaparegut la causa de la suspensió.

Opció de nou dret

Si teniu aprovat un dret de prestació contributiva que no heu esgotat i accediu a una feina per compte d'altri durant un període igual o superior a 360 dies ininterromputs o feu feines d'una durada inferior a 360 dies però no repreneu la prestació quan s'acaben aquestes feines (que sumen una durada de 360 dies o més), s'extingeix la prestació. No obstant això, quan perdeu aquesta feina podeu optar per reobrir la prestació anterior (amb els percentatges i els límits reconeguts en aquell moment i pel període que us quedava per percebre) o bé percebre la nova prestació generada per les darreres cotitzacions.

Heu de saber, tanmateix, que si opteu per la prestació anterior, les cotitzacions generades per aquesta darrera feina no es tindran en compte per reconèixer un altre dret posteriorment.

El dret d'opció es pot exercir en el moment de presentar la sol·licitud (si repreneu la prestació que teníeu abans de col·locar-vos) o durant els deu dies següents a la notificació de l'aprovació de la nova prestació (si heu sol·licitat l'alta inicial de la prestació), sempre per escrit i explicitant la prestació que preferiu

Si no indiqueu en el termini estipulat la prestació que us estimeu més, s'entendrà que opteu per la prestació nova generada per les darreres cotitzacions. En aquest cas, la documentació que cal presentar és la mateixa que s'ha indicat per a l'alta inicial.

Opció de compatibilitat amb una feina a temps parcial

Si percebeu una prestació contributiva i aconseguiu una feina a temps parcial, podeu compatibilitzar-la amb la prestació. En aquest cas, es dedueix de l'import de la prestació la part proporcional del temps treballat i per cada dia compatibilitzat es consumeix un dia sencer de prestació.

Compatibilitat amb treball per compte propi de menors de 30 anys

Mitjançant aquesta opció es pot compatibilitzar la percepció de la prestació contributiva d'atur amb l'inici d'una activitat per compte propi, durant un màxim de 270 dies o el temps inferior pendent de percebre, quan es compleixi el següent:

  • Ser menor de 30 anys a la data d'inici de l'activitat per compte propi i no tenir treballadors a càrrec.
  • Sol·licitar la compatibilitat en el termini de 15 dies a comptar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

Opció de compatibilitat amb contracte de suport a emprenedors

Mitjançant aquesta opció es pot compatibilitzar cada mes, juntament amb el salari, la percepció del 25% de la prestació contributiva que s'estigui percebent i que es tingui pendent de consumir en el moment de la contractació, si el treball per compte d'altri a temps complet es realitza en virtut del contracte de treball per temps indefinit de suport a emprenedors.

El dret a la compatibilitat de la prestació tindrà efecte des de la data d'inici de la relació laboral, sempre que es sol·liciti en el termini de quinze dies a comptar des d'aquesta data. Transcorregut aquest termini no serà possible acollir-s'hi.

La compatibilitat es mantindrà exclusivament durant la vigència del contracte, amb el límit màxim de la durada de la prestació pendent de percebre. En cas de cessament en el treball que suposi situació legal de desocupació, el beneficiari podrà optar per sol·licitar una nova prestació o bé per reprendre la prestació pendent de percebre. En aquest cas, es considerarà com a període consumit només el 25 per cent del temps en què s'hagi compatibilitzat la prestació amb la feina.

Per poder compatibilitzar cal complir els requisits següents:

  • Que a data d'inici del contracte s'hagi percebut la prestació d'atur contributiva durant almenys tres mesos.
  • Que fins a la data d'alta a la seguretat social com a conseqüència de la subscripció d'aquest contracte, el treballador hagi estat perceptor de la prestació contributiva.