Avaluació

  • La Comissió d'Avaluació analitza i valora la meva dossier de competències  i l'informe emès en la fase  d'assessorament.
  • Planifiquen i organitzen la meva avaluació, seleccionant els métodes i activitats més adequades al meu cas.
  • Demostro les competències professionals a les quals em presento, realitzant les activitats d'avaluació ja planificades.
  • M'informen sobre els resultats de la meva avaluació.
  • Si no obtinc l'acreditació, em dissenyen un Pla de formació sobre:
    • Les possibilitats de formació de les competències que vull acreditar en posteriors convocatòries.
    • Les possibilitats de la fomació conduents a certificats de professionalitat o títols de formació professional.