Assessorament

  • M'ajuden a completar el qüestionari d'autoavaluació si no ho he realitzat prèviament.
  • Analitzen el meu historial professional i formatiu, i ho contrasten amb el referent (CNCP)
  • Si és necessari, m'ajuden a completar la documentació aportada, per configurar el meu dossier de competències,
  • Emiten un informe orientativo sobre la conveniencia o no de pasar a la siguiente fase de evaluación.
  • Decideixo si continu o no en el procediment.
  • En el cas de no continuar, m'indiquen què formació complementària necessito per acreditar les meves competències i els centres (CC.AA.) on puc rebre-la.