Notificacions

Consulta del contingut de notificacions publicades al BOE

A través d'aquest servei pot consultar el contingut íntegre dels actes i resolucions dictats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal en el procediment on vostè ostenta la condició d'interessat, la notificació del qual no ha estat possible en la forma prevista en els articles 41 i següents de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que han estat notificats mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Tauló Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat, tal com estableix l'article 44 de la Llei citada.

Per accedir a aquest servei és necessari que s'identifiqui amb usuari i contrasenya Cl@ve (facilitats en la seva oficina de prestacions o en un altre organisme), certificat digital o DNI electrònic

Una vegada s'hagi identificat correctament, aquest servei li mostrarà les resolucions o comunicacions, ordenades per data de publicació en el Tauló Edictal Únic, en estat “vigent” i “no vigent” i li dona la possibilitat de descarregar-les en pdf.

En estat vigent romandran durant un període de vint dies naturals, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Tauló Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat, que és el termini establert per considerar practicada la notificació i amb això considerar finalitzat el procediment administratiu.

No obstant això, la resolució o comunicació seguirà estant accessible per a Un. en estat “no vigent” durant noranta dies més. Transcorregut aquest període ja no es poden consultar en aquest servei.

En el cas de les notificacions relacionades amb prestacions per desocupació, si no disposa dels sistemes d'identificació esmentats pot acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia sol·licitud de cita, perquè li facin entrega del contingut íntegre de la resolució o comunicació.