Persones

Recurs extraordinari de Revisió

Aquesta no és la via per impugnar actes en matèria de prestacions o subsidis per desocupació (denegacions, quantia, termini, sancions...) segons l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que impedeix que en matèria de desocupació es pugui interposar el recurs extraordinari de revisió, regulat en l'article 125 i següents d'aquesta Llei.

Tampoc és el mitjà per presentar sol·licituds de prestacions per desocupació ni per sol·licitar informació sobre la situació de la seva prestació.

Per a totes aquestes qüestions s'aconsella acudir a la seva oficina d'Ocupació/Prestacions on li aclariran el que procedeix.