Persones

Verificació de documents mitjançant codi segur/segur

Servei que permet verificar la validesa i integritat d'un document emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant la seva confrontació a la Seu electrònica d'aquest organisme a través del codi segur de verificació (CSV, conté 33 caràcters alfanumèrics) o del codi de verificació electrònic (CVE, conté 36 caràcters alfanumèrics).

Aquests codis es troben al marge esquerre del primer full de cada document emès pel SEPE.

FEDER