Persones

Obtenció de Certificats

A través d'aquest servei vostè pot sol·licitar els següents tipus de certificats

Videoguía per obtenir certificats

Aquesta guia d'ús en format video, mostra els passos a seguir perquè puguis sol·licitar diferents tipus de certificats en funció de la teva situació actual

Videoguía per obtenir el certificat IRPF

Aquesta guia d'ús en format video, mostra els passos a seguir per obtenir el certificat IRPF
  • De situación: certifica la situación de ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo en la fecha de su petición.
  • De prestación actual: certifica el periodo y cuantía mensual de la prestación que se recibe en la fecha de petición.
  • D'imports per període: certifica les quantitats abonades com a prestacions per desocupació durant el període de temps que s'indiqui.
  • D'imports anuals: certifica les quantitats abonades durant un any com a prestacions per desocupació.
  • D'IRPF d'exercicis anteriors.
  • Certificado de importes pendientes de percibir: certifica los días e importe pendientes de percibir por un beneficiario de una prestación de desempleo.
  • De situación. Empleadas del Hogar: certifica la situación de ser o no beneficiaria de prestaciones por desempleo en el régimen de Empleadas del Hogar en la fecha de su petición.

Per accedir a aquest servei és necessari identificar-se amb certificat digital, DNI electrònic, usuari i contrasenya obtingut a través del  sistema Cl@ve o pin al telèfon mòbil.

Para más información sobre dicho trámite puede consultar la guía de uso.

FEDER