Persones

Obtenció de Certificats

A través d'aquest servei vostè pot sol·licitar els següents tipus de certificats

  • De situació: certifica la situació de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació en la data de la seva petició.
  • De prestació actual: certifica el període i quantia mensual de la prestació que es rep en la data de petició.
  • D'imports per període: certifica les quantitats abonades com a prestacions per desocupació durant el període de temps que s'indiqui.
  • D'imports anuals: certifica les quantitats abonades durant un any com a prestacions per desocupació.
  • D'IRPF d'exercicis anteriors.
  • Certificat d'imports pendents de percebre: certifica els dies i import pendents de percebre per un beneficiari d'una prestació de desocupació.
  • De situació. Empleades de la Llar: certifica la situació de ser o no beneficiària de prestacions per desocupació en el règim d'Empleades de la Llar en la data de la seva petició.

Per accedir a aquest servei és necessari identificar-se amb certificat digital, DNI electrònic, usuari i contrasenya obtingut a través del  sistema Cl@ve o pin al telèfon mòbil.

Per a més informació sobre aquest tràmit pot consultar la guia d'ús.

FEDER