Signatura Electrònica

Plataforma Cl@ve

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

Cl@ve complementa els actuals sistemes d'accés mitjançant DNI-i i certificat electrònic, i ofereix la possibilitat de realitzar  signatura en el núvol  amb certificats personals custodiats en servidors remots.

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les Administracions Públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cl@ve permet que les aplicacions d'administració electrònica puguin definir el nivell d'assegurament en la qualitat de l'autenticació que desitgen, sobre la base de les dades que tracten i a la classificació de seguretat seguint les recomanacions de l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica). El ciutadà usuari dels serveis d'administració electrònica pugues llavors escollir l'identificador que desitja usar entre els disponibles per al nivell d'assegurament requerit per l'aplicació.

El sistema Cl@ve va ser aprovat per Acord del Consell de Ministres, en la seva reunió del 19 de setembre de 2014.

Sistemes d'identificació permesos

Cl@ve preveu la utilització de sistemes d'identificació basats en claus concertades (sistemes d'usuari i contrasenya) i certificats electrònics (incloent el DNI-e).

Pel que fa a les claus concertades, Cl@ve admet dues possibilitats d'ús:

  • Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN): sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis, que es correspon amb el sistema PIN24H de l'AEAT.
  • Cl@ve permanent (Cl@ve Personal): sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es correspon amb el sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya, reforçat amb claus d'un sol ús per SMS, als serveis de Seguretat Social. Aquest sistema serà a més el que permetrà l'accés al ciutadà a la signatura en el núvol.

Per poder utilitzar aquestes claus concertades i els serveis de signatura en el núvol, els ciutadans hauran de registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.

 

Addicionalment, Cl@ve està preparada per a incorporar en el futur, conforme es vagin integrant en el sistema de reconeixement transfronterer d'identitats electròniques previst en la legislació europea, mecanismes d'identificació d'altres països de la Unió Europea.