Carta de Serveis

Carta de Serveis

Les Cartes de Serveis són els instruments a través dels quals els Òrgans, Organismes i Ens Públics i altres Entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a millorar els serveis públics, atenent a les demandes dels ciutadans.

La Carta de Serveis del Servei Públic d'Ocupació Estatal conté la informació sobre els serveis més rellevants que presta l'organisme i els nivells de qualitat en la seva prestació, reflectits en els compromisos amb la ciutadania que la Carta recull.