informació

Normativa

L'article 3.2 del Reial Decret 1671/2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans en la mateixa.

  • Resolució de 6 de abril de 2016, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'aprova el sistema de signatura electrònica mitjançant captura de signatura digitalitzada amb dades biomètriques per relacionar-se presencialment amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal. (pdf - 173 KB.).
  • Ordre de 30 de juliol de 2012 , per la qual s'aprova la Política de Seguretat dels Sistemes d'Informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. (pdf - 1,03 MB.).
  • Resolució de 8 de novembre de 2011 , del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es crea el segell electrònic de l'Organisme. (pdf - 321 KB.).
  • Resolució de 19 de setembre de 2011 , del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es crea la nova Seu Electrònica de l'Organisme. (pdf - 158 KB.).
  • Reial decret 4/2010 de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica  (pdf - 311 KB.).
  • Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (pdf - 1,130 KB.).
  • Reial decret 1671/2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (pdf - 436 KB.).
  • Resolució de 15 d'octubre de 2009, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de diversos procediments en matèria de protecció per desocupació. (pdf - 180 KB.).
  • Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (pdf - 533 KB.).