informació

Identificació i titularitat

L'article 3.2 del Reial decret 1671/2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans en la mateixa.

Característiques de la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  • L'adreça electrònica de referència de la Seu és https://sede.sepe.gob.es.
  • La titularitat de la Seu Electrònica correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal.