Dades obertes

Avís legal

Obligatorietat de les condicions generals

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent a www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel sol fet d'utilitzar els documents a què fan referència.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents a què fan referència per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que es troben en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, que desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a tall d'exemple, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació. El concepte de document és el que s'estableix a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007 de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera que comprèn tota informació, siguin quins siguin el suport material o electrònic i la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzats, i, per tant, inclou també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització també comporta la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si n'hi ha, corresponents a aquests documents, i n'autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món i per al termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són d'aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents a què fan referència:

  1. Queda prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
    Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  2. Aquesta citació es podrà fer de la manera següent: “Origen de les dades: Servei Públic d'Ocupació Estatal."
  3. Cal esmentar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que aparegui en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Servei Públic d'Ocupació Estatal, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o recolza la reutilització que se'n faci.
  5. S'han de conservar, no alterar i no suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables, incloses, si és el cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.Ha de citar-se la font dels documents objecto de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: “Origen de les dades: Servei Públic d'Ocupació Estatal”.

Exclusió de responsabilitat

Els usuaris o agents de la reutilització utilitzaran els conjunts de dades sota la seva responsabilitat exclusiva, i els correspondrà només a ells respondre davant de tercers pels danys que se'n puguin derivar.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys soferts o les pèrdues econòmiques que, directament o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades a causa de l'ús de la informació reutilitzada.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal no garanteix la continuïtat de la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni pel que fa al contingut ni pel que fa a la forma, i no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió que continguin.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador se sotmet a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst a l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.