Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Amb caràcter general per a accedir al subsidi per desocupació Un. ha de complir els següents requisits:

  • Estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat.
  • No tindre dret a percebre prestació per desocupació de nivell contributiu.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, en còmput mensual, superior a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

Si vosté té 52 anys complits i reunix els requisits per a accedir al subsidi de majors d'anys, 52 haurà de sol·licitar este amb caràcter prioritari a la resta del subsidis.botón ayuda

El termini per a sol·licitar el subsidi serà 15 de dies hàbils des que es produïx el fet causant

Si s'ha identificat amb usuari/contrasenya el seu telèfon mòbil actual haurà de coincidir amb el qual es mostre en la pantalla de Domicili de residencia y datos de envío (paso 5 ). De no ser així haurà d'acudir a l'oficina d'ocupació per a ser atés.