Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Vosté pot sol·licitar l'alta inicial per a la incorporació al programa de la Renda Activa d'Inserció en els següents casos:

 • Aturat de llarga durada
 • Persona amb discapacitat.
 • Emigrant retornat
 • Víctimes de violència de gènere per la seua parella o ex-parella
 • Altres víctimes de violència domèstica

Si el derecho a la Renta Activa de Inserción no se encuentra extinguido se podrá solicitar la reincorporación al mismo al finalizar la causa que determinó la baja temporal. La reincorporación supondrá el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción por el período que le quedara en el momento de la suspensión.

El dret naixerà a partir del terme de la causa de baixa temporal, sempre que se sol·licite en el termini dels 15 dies següents.

Amb caràcter general, per a accedir a la Renda Activa d'Inserció, el sol·licitant ha de complir els següents requisits generals:

 • Estar aturat.
 • Ser menor d'anys.. 65
 • No tindre dret a una altra prestació contributiva per desocupació, subsidis per desocupació o renda agrària.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

  A estos efectes encara que el sol·licitant manque de rendes, en els termes anteriorment establits, si té cònjuge i/o fills menors d'anys, 26 o majors incapacitats, o menors acollits, únicament s'entendrà complit el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividit pel nombre de membres que la componen, no supere el % 75 del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

  En el cas de les víctimes de la violència de gènere o domèstica no es considerarà a càrrec de la víctima al cònjuge o fill agressor, ni se li computarà com a membre de la unitat familiar, no es tindran en compte les seues rendes.

 • No haver sigut beneficiari de tres programes de renda activa d'inserció sense perjuí que qualsevol dels tres drets no s'hagueren gaudit pel període de durada màxima.
 • No ser perceptor de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social incompatibles amb el treball.
 • No tener una pensión de invalidez no contributiva, o si la tiene, debe encontrarse suspendida mientras dure la percepción de la Renta Activa de Inserción.
 • Addicionalment als requisits generals per a optar a la renda activa d'inserció, s'hauran de complir requisits específics per a optar a un programa determinat:”

  Tipus d'ajuda Requisits addicionals per tipus d'ajuda
  Aturat de llarga durada Tindre complits 45 anys en el moment de la sol·licitud
  Estar inscrit ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a aturat durant 12 o més mesos. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat 90 o més dies l'any anterior a la data de sol·licitud)
  No haver sigut beneficiari del Programa de Renda Activa d'Inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa
  És obligatori aportar en realitzar la sol·licitud, la documentació de declaració de cerca activa d'ocupació (BAE) per a acreditar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal que almenys, s'han realitzat tres accions de cerca activa d'ocupació
  Persona amb discapacitat Estar inscrit ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a aturat durant 12 o més mesos. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat 90 o més dies l'any anterior a la data de sol·licitud)
  Tindre un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % o tindre reconocidad una incapacitat que supose una disminució en la seua capacitat laboral del percentatge anteriorment indicat.
  És obligatori aportar en realitzar la sol·licitud, la documentació de declaració de cerca activa d'ocupació (BAE) per a acreditar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal que almenys, s'han realitzat tres accions de cerca activa d'ocupació
  Emigrant retornat Haver treballat com a mínim 6 mesos en els últims seís anys des de l'última eixida d'Espanya
  Tindre complits 45 anys en el moment de la sol·licitud
  Haver tornat a Espanya en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud
  No haver sigut beneficiari del Programa de Renda Activa d'Inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa
  Víctimes de violència de gènere per la seua parella o ex-parella Tindre acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere
  No ser beneficiaria d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació
  Altres víctimes de la violència domèstica Tindre acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència domèstica
  No ser beneficiaria d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació