Persones

Sol·licitud de pagament únic de la prestació per desocupació

Amb caràcter general per a tindre dret al Pagament únic ha de complir els següents requisits:

 • Ser beneficiari d'una prestació per desocupació de nivell contributiu, per cessament definitiu de la relació laboral.
 • Tindre pendent de percebre almenys tres mesos de prestació.
 • No haver obtingut el reconeixement del pagament únic d'una prestació per desocupació, en qualsevol de les modalitats possibles, en els quatre anys anteriors.
 • L'activitat econòmica que es pretenga realitzar ha d'estar emmarcada en algun dels àmbits següents:
  • Constituint una cooperativa o incorporant-se a una ja constituïda, com a soci treballador o de treball i de caràcter estable no temporal.
  • Constituint una societat laboral o incorporant-se a una ja constituïda com a soci treballador o de treball i de caràcter estable no temporal.
  • Desenvolupant una activitat com a professional liberal o com a treballador autònom en qualsevol règim de la Seguretat Social.
 • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió del dret, i en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.

Si hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud de pago único se debe presentar después de que se haya resuelto el procedimiento correspondiente.

Els treballadors que perceben la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic no podran tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega el temps igual al que va capitalitzar les prestacions, ni sol·licitar una nova capitalització almenys fins que no transcórreguen quatre anys.

Obligacions dels treballadors:

 • Presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio de la actividad.
 • Justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms, amb o sense discapacitat. En cas contrari, suposarà el cobrament indegut de la mateixa i procedirà al seu reintegrament.

Para poder resolver la solicitud de pago único deberá anexar, al presentar la solicitud, la documentación que corresponda según la modalidad de pago único y actividad que pretenda iniciar.

En el cas que pretenga constituir una cooperativa o societat laboral de nova creació, o iniciar una activitat com a treballador autònom, un dels documents que ha d'annexar és una memòria explicativa del projecte d'inversió a realitzar i activitat a desenvolupar. Per açò, li informem del contingut mínim que ha d'incloure en aquesta memòria explicativa.

 • Dades personals.
  • Cognom i nom.
  • Document nacional d'identitat o NIE.
 • Dades del projecte.
  • Descripció de l'activitat a desenvolupar. (Servicis a prestar o béns a produir, nova activitat o activitat en funcionament…).
  • Domicili, localitat i província on es va a desenvolupar l'activitat.
  • Dades del local on es va a realitzar l'activitat:
   • Indicar si té necessitat d'ell o no, per al desenvolupament de l'activitat.
   • Indicar si ja compta amb el local o no i, si escau, si és propietat, si és a adquirir o si és a llogar, i el cost de la compra o del lloguer.
   • També, si escau, indicar la direcció del local.
  • Marque jurídic dins del com es va a desenvolupar l'activitat:
   • Cooperativa.
   • Societat laboral (anònima o de responsabilitat limitada).
   • Societat mercantil.
   • Treballador autònom.
   • Comunitat de béns o societat civil irregular.
   • Professional liberal d'alta en el Col·legi Professional.
    

   En els supòsits de cooperatives o societats laborals, comunitats de béns o societats civils irregulars, es farà expressió de la identitat dels socis o comuners que les integren.

  • Data prevista del començament de l'activitat (encara que siga anterior a la resolució aprovatòria, sempre que siga amb posterioritat a la data de sol·licitud).
 • Capital necessari total per al desenvolupament de:
  • Import de les aportacions a la cooperativa incloent la quota d'ingrés.
  • Import del desemborsament necessari per a l'adquisició d'accions o participacions de la societat laboral o mercantil.
  • Import de la inversió prevista per a realitzar una activitat com a treballador autònom.
  • Distribució prevista, de la inversió indicada:
   • Actius fixos (immobles, drets de traspàs, maquinària, elements de transport, equips informàtics, uns altres).
   • Actiu circulant (mercaderia, matèria primera, uns altres).
   • Gastos necessaris per a l'inici de l'activitat o de la constitució i posada en funcionament d'una entitat (càrregues tributàries, gastos de colegiació, renting).
   • Fins a el 15 % dels gastos per servicis d'assessorament, formació i informació.
   • Indicar si té prevista, o no, la contractació de treballadors.
 • Forma de finançament.
  • Capital propi (estalvis, etc.).
  • Capital alié (aportació de familiars, amics, subvencions, etc.).
  • En el caso de créditos bancarios o de entidades financieras, se hará constar:
   • Import total del crèdit.
   • Tipus d'interés.
   • Període d'amortització.
   • Cost d'amortització.
  • Capitalització (import que pretén obtindre en concepte de pagament únic, segons les necessitats d'inversió, l'aportació obligatòria o el topall legal establit per als treballadors autònoms, si escau.

No és necessari incloure en la memòria el contingut dels punts 3 i 4 següents quan se sol·licita el pagament únic exclusivament per a la subvenció de quotes de Seguretat Social.

Capitalització: Import que pretén obtindre en concepte de pagament únic segons l'aportació obligatòria establida amb caràcter general en cada cooperativa, o l'import de l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, en tots dos casos, en el necessari per a accedir a la condició de soci o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat en el cas de treballadors autònoms amb discapacitat.

L'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic podrà aconseguir fins a el 100 % del seu import per a sufragar la inversió necessària per a iniciar un treball per compte propi de forma autònoma o a través d'una societat mercantil sobre la qual posseïsquen el control efectiu.

A més de destinar la prestació en pagament únic als gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat i al pagament de les taxes i tributs, podran destinar fins al 15 per cent de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

Li adjuntem un model tipus orientatiu de memòria explicativa perquè ho utilitze si ho desitja:

Documentació relacionada

Títol del document

Descàrrega en

Format

Grandària

Data

Memòria explicativa projecte d'inversió

[Pdf]

36 Kbs

N/D

N/D: no disponible.