Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE)

Per a poder tindre dret a l'abonament acumulat i anticipat de la Prestació Contributiva per desocupació ha de complir els següents requisits:

 • Ser nacional d'un país amb conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social.
  • Países con Convenio con España en materia de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela y República de Corea.
  • Queden exclosos d'este abonament els treballadors nacionals de països de la Unió Europea o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa i aquells que tinguen doble nacionalitat quan una d'elles siga la d'un país amb conveni bilateral amb Espanya i l'altra siga l'espanyola o la d'un dels països anteriorment citats.
  • Así mismo quedan excluidos los familiares de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado que forma parte del Espacio Económico Europeo y tiene tarjeta de residente comunitario no tendrá derecho al abono acumulado y anticipado de prestación contributiva por desempleo.
 • Tindre residència legal a Espanya.
 • Estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Si presenta la solicitud de prestación contributiva y APRE a la vez, el APRE no se aprobará hasta que no tenga reconocido el derecho a la prestación contributiva, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial.
 • Asumir el compromiso de retornar a su país de origen en el plazo máximo de 30 días naturales contando a partir de la fecha del primer pago en España y el de no retornar a España en el plazo de tres años.
 • No estar culpable en els supòsits de prohibició d'eixida del territori nacional previstos en la legislació d'estrangeria (no estar culpable en un procediment judicial per la comissió de delictes a Espanya; no estar condemnat per la comissió de delictes a Espanya a pena de privació de llibertat i reclamats, qualsevol que fóra el grau d'execució de la condemna; els reclamats i, si escau, detinguts per a extradició pels respectius països; els supòsits de patiment de malaltia contagiosa que imposen la immobilització o l'internament obligatori.)

Pot complementar-se l'abonament acumulat i anticipat de la Prestació Contributiva per desocupació amb ajudes per al viatge al seu país d'origen. Una vegada que el Servici Públic d'Ocupació Estatal reconeix el dret a aquest abonament, haurà de posar-se en contacte amb el telèfon 902 882 120 per a tramitar estes ajudes complementàries.