Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE).

Abans de continuar, llija atentament la següent informació rellevant que vosté ha de conéixer sobre l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Observacions

 • Si disposa de doble nacionalitat ha d'indicar les dos.
 • És important que emplene amb precisió les dades referides al seu domicili (calle, nombre, pis, etc.) i localitat en el país d'origen, ja que seran utilitzats per al pagament mitjançant xec nominatiu o per a qualsevol altra comunicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal haja de dirigir-li.

Requisits

 • Ser nacional d'un país que tinga conveni amb Espanya en matèria de Seguretat Social, o al que s'ha estés esta modalitat d'abonament, i tindre residència legal a Espanya.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació corresponent.
 • Hallarse en situación legal de desempleo como consecuencia de extinción de la relación laboral.
 • Tindre reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb el treball a temps parcial.
 • Assumir els següents compromisos:
  • Retornar al país de origen en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha del primer pago en España.
  • No retornar a Espanya en el termini de tres anys per a residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional per compte propi o aliena. Aquest termini començarà a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya.
 • No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

Contingut

 • Modalitat d'abonament.
  • Percepción anticipada y de forma acumulada del importe de la prestación económica de nivel contributivo.
  • De la quantia a abonar es deduirà la quantitat que resulte en aplicació de la normativa reguladora de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • No conlleva cotización alguna a la Seguridad Social, por lo que no se realizará deducción en concepto de cotización.
 • Abonament en dos terminis.
  • Un 40 % de la prestación, se abonará en España, una vez reconocido el derecho, el día 10 del mes que corresponda.
  • El 60 % restante se abonará en el país de origen, una vez transcurrido el plazo de treinta días naturales contados a partir de la realización del primer pago, que se realizará el día 10 del mes que corresponda, y en el plazo máximo de 90 días desde dicho primer pago.

Per a rebre este abonament, és necessari que, de forma immediata a la tornada, el treballador comparega personalment en la representació diplomàtica o oficina consular espanyola en el país d'origen per a acreditar la seua tornada al mateix. En aquest moment haurà de procedir a l'entrega de la Targeta d'Identitat d'Estranger de la qual és titular, així com de la dels membres que li han acompanyat en la seua tornada.

Sol·licitud

 • Hauran d'adquirir-se els compromisos indicats en la sol·licitud, així com acreditar la identitat i nacionalitat i indicar les dades necessàries per a fer efectiu el pagament de la prestació tant a Espanya com en el país d'origen.
 • No se admitirá renunciar al abono de la prestación una vez hecho efectivo el primer pago de la prestación.
 • El Servici Públic d'Ocupació Estatal traslladarà de les resolucions favorables a la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració i a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a fi que es procedisca a verificar el control del compliment dels compromisos adquirits en la present sol·licitud.

Efectes

 • Una vez producido el abono de la prestación contributiva en la modalidad de pago:
  • La prestació per desocupació es considerarà extingida.
  • No es podran obtindre els subsidis per esgotament d'aquesta prestació.
  • No es podrà accedir a les prestacions i subsidis per desocupació en un període de, almenys, tres anys que començaran a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament de la prestació.
 • Reconocido el derecho al abono, la autorización de residencia, quedará extinguida, transcurridos 30 días naturales contados a partir de la fecha de realización del primer pago en España, sin necesidad de otro procedimiento administrativo.
 • Si el beneficiari de l'abonament acumulat i de forma anticipada té familiars reagrupats amb ell, sense una autorització de residència independent, estos també perdran les seues autoritzacions de residència, en els termes previstos en la normativa en matèria d'estrangeria.
 • D'igual manera, no podran concedir-se autoritzacions de residència i treball a els qui hagueren sigut beneficiaris d'esta modalitat d'abonament de la prestació contributiva per desocupació, mentre no haja transcorregut un període de tres anys que començarà a explicar-se segons s'ha indicat.

Forma de pagament

 • Es pot optar entre pagament per xec nominatiu o per transferència bancària.
 • En el cas d'optar per la modalitat de xec, l'entrega d'est d'efectuarà en el domicili consignado en el apartado 1 de la sol·licitud (Dades personals del sol·licitant), al titular beneficiari de la prestació. El xec caducarà als 90 dies.