Persones

Sol·licitud ajuda suplementària RAI per a víctimes violència gènere o domèstica

IMPORTANT: PER A EFECTUAR ESTA SOL·LICITUD ÉS NECESSARI QUE EL CANVI DE RESIDÈNCIA S'HAJA REALITZAT EN L'OFICINA D'OCUPACIÓ QUE CORRESPON Al NOU DOMICILI.

Amb caràcter general, per a accedir a l'Ajuda suplementària de tres mesos de Renda Activa d'Inserció per canvi de residència per víctimes de violència de gènere o domèstica, el sol·licitant ha de complir els següents requisits generals:

  • Complir els requisits i sol·licitar ser admès al programa de Renda Activa d'Inserció o ser beneficiari del mateix per Víctima de violència de gènere o domèstica.
  • Ser víctimes de violència de gènere o domèstica que per este motiu s'hagen vist obligades i acrediten canvi de residència en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció o durant la permanència en este.

El canvi de residència podrà realitzar-se dins de la mateixa localitat o a localitat diferent.

Esta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció, amb independència que es produïsquen diversos canvis de residència durant la durada del programa en qüestió.

La percepción de la ayuda no minorará la duración máxima de la Renta Activa de Inserción, de 11 meses.

Nota: Vosté ha d'haver sol·licitat prèviament la Renda Activa d'Inserció, de no ser així, pot fer-ho en el següent enllaç: (Enllaç a la sol·licitud de la Renda Activa d'Inserció)