Persoas

Axuda alta inicial maiores de anos. 52

 

Vde. debe cumprir ademais dos requisitos xerais, os seguintes:

 • Estar desempregado e figurar rexistrado como demandante de emprego durante o prazo dun mes a partir do día seguinte ao esgotamento da prestación contributiva, sen rexeitar oferta de emprego nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais. Se Vde. acepta unha colocación de duración inferior a meses 12 durante o mes de espera este quedará en suspenso ata a finalización daquel.
 • Cumprir 52 anos na data do esgotamento da prestación contributiva ou subsidio por desemprego, ou ter cumprida esta idade no momento de reunir os requisitos para acceder a algún dos seguintes subsidios: por esgotamento de prestación contributiva, emigrante retornado, revisión por melloría dunha invalidez, liberado de prisión ou cotizacións insuficientes para prestación contributiva, ou cumprila durante a percepción destes ou na data na que se cumpre o período de espera dun mes no caso dos subsidios que o requiren.
 • Cumprir todos os requisitos, salvo a idade, para acceder á pensión contributiva de xubilación no Sistema de Seguridade Social español.
 • Cotizar por desemprego un mínimo de anos 6 ao longo da súa vida laboral.
 • Estar incluído nalgún dos supostos seguintes:
  • Esgotar unha prestación contributiva por desemprego.
  • Ser emigrante retornado sen dereito a prestación contributiva por desemprego.
  • Ser liberado de prisión sen dereito a prestación contributiva por desemprego e estar en privación de liberdade máis de seis meses.
  • Ser declarado plenamente capaz ou inválido parcial como consecuencia de expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, incapacidade permanente absoluta ou total para a profesión habitual.
  • Estar en situación legal de desemprego, non ter dereito a prestación contributiva por desemprego por non cubrir o período mínimo de cotización ( 12 meses), sempre que cotizase, polo menos, tres meses.

Se traballou no estranxeiro:

 • Se foi na Unión Europea, Espazo Económico Europeo, Australia ou Suíza, para acreditar as cotizacións deberá achegar Documento E- 301 ou equivalente.

Relación de países pertenecientes a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, Suiza y Australia
Alemaña Australia Austria
Bélxica Bulgaria Chipre
Dinamarca Eslovaquia Eslovenia
España Estonia Finlandia
Francia Grecia Hungría
Irlanda Islandia Italia
Letonia Liechtenstein Lituania
Luxemburgo Malta Noruega
Países Baixos Polonia Portugal
Reino Unido República Checa Rumania
Suecia Suíza  
 • Se traballou nun país que teña convenio con España en materia de xubilación, para acreditar as cotizacións deberá achegar documento onde conste toda a súa vida laboral no este país.

Países que teñen convenio con España en materia de xubilación

Andorra República Dominicana Perú
Arxentina Ecuador Rusia
Australia Estados Unidos Tunes
Brasil Filipinas Ucraína
Canadá (excepto Quebec) Marrocos Uruguai
Chile México Venezuela
Colombia Paraguai  

La duración máxima de este subsidio será hasta que usted alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación.

Durante a percepción do subsidio para maiores de anos 52 o Servizo Público de Emprego Estatal cotizará pola continxencia de xubilación, sendo a base de cotización o 125 por cen do tope mínimo de cotización vixente en cada momento.

Este subsidio non será de aplicación aos traballadores fixos descontinuos incluídos os que realicen traballos fixos e xornais que se repitan en datas certas mentres manteñan dita condición.

Os traballadores que esgotasen unha prestación contributiva para eventuais agrarios non poderán ter acceso directamente a este subsidio, aínda cumprindo o resto dos requisitos.