Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Con carácter xeral para acceder ao subsidio por desemprego Vde. debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Estar desempregado e rexistrado como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividade.
  • Non ter dereito a percibir prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, en cómputo mensual, superior ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

Se vostede ten 52 anos cumpridos e reúne os requisitos para acceder ao subsidio de maiores de anos, 52 terá que solicitar este con carácter prioritario ao resto dos subsidios. botón ayuda

O prazo para solicitar o subsidio será de días 15 hábiles desde que se produce o feito causante

Se se identificou con usuario/contrasinal o seu teléfono móbil actual deberá coincidir co que se mostre na pantalla de Domicilio de residencia y datos de envío (paso 5 ). De non ser así deberá acudir á oficina de emprego para ser atendido.