Persoas

Solicitude de renda activa de inserción

Vostede pode solicitar a alta inicial para a incorporación ao programa da Renda Activa de Inserción nos seguintes casos:

 • Desempregado de longa duración
 • Persoa con discapacidade.
 • Emigrante retornado
 • Vítimas de violencia de xénero pola súa parella ou ex parella
 • Outras vítimas de violencia doméstica

Si el derecho a la Renta Activa de Inserción no se encuentra extinguido se podrá solicitar la reincorporación al mismo al finalizar la causa que determinó la baja temporal. La reincorporación supondrá el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción por el período que le quedara en el momento de la suspensión.

O dereito nacerá a partir do termo da causa de baixa temporal, sempre que se solicite no prazo dos 15 días seguintes.

Con carácter xeral, para acceder á Renda Activa de Inserción, o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos xerais:

 • Estar desempregado.
 • Ser menor de anos.. 65
 • Non ter dereito a outra prestación contributiva por desemprego, subsidios por desemprego ou renda agraria.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

  Para estes efectos aínda que o solicitante careza de rendas, nos termos anteriormente establecidos, se ten cónxuxe e/ou fillos menores de anos, 26 ou maiores incapacitados, ou menores acollidos, unicamente entenderase cumprido o requisito de carencia de rendas cando a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar así constituída, incluído o solicitante, dividido polo número de membros que a compoñen, non supere o 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

  No caso das vítimas da violencia de xénero ou doméstica non se considerará a cargo da vítima ao cónxuxe ou fillo agresor, nin se lle computará como membro da unidade familiar, non se terán en conta as súas rendas.

 • Non ser beneficiario de tres programas de renda activa de inserción sen prexuízo de que calquera do tres dereitos non se gozaron polo período de duración máxima.
 • Non ser perceptor de pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social incompatibles co traballo.
 • No tener una pensión de invalidez no contributiva, o si la tiene, debe encontrarse suspendida mientras dure la percepción de la Renta Activa de Inserción.
 • Adicionalmente aos requisitos xerais para optar á renda activa de inserción, deberanse cumprir requisitos específicos para optar a un programa determinado:”

  Tipos de axuda Requisitos adicionais por tipo de axuda
  Desempregado de longa duración Ter cumpridos 45 anos no momento da solicitude
  Estar rexistrado ininterrompidamente na oficina de emprego como desempregado durante 12 ou máis meses. (Considérase interrompida a demanda se se traballou 90 ou máis días no ano anterior á data de solicitude)
  Non ser beneficiario do Programa de Renda Activa de Inserción nos 365 días naturais anteriores á data de solicitude do dereito á admisión ao programa
  É obrigatorio achegar ao realizar a solicitude, a documentación de declaración de procura activa de emprego (BAE) para acreditar ante o Servizo Público de Emprego Estatal que polo menos, realizáronse tres acciones de procura activa de emprego
  Persoa con discapacidade Estar rexistrado ininterrompidamente na oficina de emprego como desempregado durante 12 ou máis meses. (Considérase interrompida a demanda se se traballou 90 ou máis días no ano anterior á data de solicitude)
  Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % ou ter reconocidad unha incapacidade que supoña unha diminución na súa capacidade laboral da porcentaxe anteriormente indicada.
  É obrigatorio achegar ao realizar a solicitude, a documentación de declaración de procura activa de emprego (BAE) para acreditar ante o Servizo Público de Emprego Estatal que polo menos, realizáronse tres acciones de procura activa de emprego
  Emigrante retornado Traballar como mínimo 6 meses nos últimos seís anos desde a última saída de España
  Ter cumpridos 45 anos no momento da solicitude
  Regresar a España nos 12 meses anteriores á solicitude
  Non ser beneficiario do Programa de Renda Activa de Inserción nos 365 días naturais anteriores á data de solicitude do dereito á admisión ao programa
  Vítimas de violencia de xénero pola súa parella ou ex parella Ter acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia de xénero
  Non ser beneficiaría de axudas sociais por non poder participar en programas de emprego
  Outras vítimas da violencia doméstica Ter acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia doméstica
  Non ser beneficiaría de axudas sociais por non poder participar en programas de emprego