Persoas

Solicitude de prestación contributiva

ATENCIÓN: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

 

A través deste procedemento administrativo poderá solicitar a prestación contributiva por desemprego na súa modalidade de alta inicial, se é a primeira vez que a solicita ou solicitándoa anteriormente xerou un novo dereito, ou na súa modalidade de continuación, se a tiña suspendida por calquera das causas de suspensión e non esgotada, opción por novo dereito e opción de compatibilidade co traballo a tempo parcial.

Esta prestación protexe a situación de desemprego de quen, podendo e querendo traballar, perdan o seu emprego de forma temporal ou definitiva ou vexan reducida temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo, polo menos, nunha terceira parte, coa correspondente perda ou redución análoga de salarios.

Para o acceso á mesma requírese, ademais de cumprir os requisitos que se indican máis adiante, a cotización previa do traballador á Seguridade Social por esta continxencia, dado que o seu financiamento efectúase polas cotizacións dos traballadores, empresarios e a achega do Estado.

Para poder acceder á prestación contributiva debe cumprir unha serie de requisitos:

  • Figurar rexistrado como demandante de emprego.
  • Estar en situación legal de desemprego.
  • Estar afiliado á seguridade social, e en situación de alta ou asimilada ao alta.
  • Ter cuberto un período mínimo de cotización de días, 360 dentro do seis anos anteriores ao cesamento, ou desde que se lle recoñeceu a última prestación por desemprego.
  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello, o se trate de supuestos de suspensión de la relación laboral o reducción de jornada autorizados por expediente de regulación de empleo.

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é o Organismo Autónomo, dependente do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, encargado da xestión e control das prestacións por desemprego.