Persoas

Solicitude de pago único da prestación por desemprego

Con carácter xeral para ter dereito ao Pago único debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser beneficiario dunha prestación por desemprego de nivel contributivo, por cesamento definitivo da relación laboral.
 • Ter pendente de percibir polo menos tres meses de prestación.
 • Non obter o recoñecemento do pago único dunha prestación por desemprego, en calquera das modalidades posibles, no catro anos anteriores.
 • A actividade económica que se pretenda realizar debe estar enmarcada nalgún dos ámbitos seguintes:
  • Constituíndo unha cooperativa ou incorporándose a unha xa constituída, como socio traballador ou de traballo e de carácter estable non temporal.
  • Constituíndo unha sociedade laboral ou incorporándose a unha xa constituída como socio traballador ou de traballo e de carácter estable non temporal.
  • Desenvolvendo unha actividade como profesional liberal ou como traballador autónomo en calquera réxime da Seguridade Social.
 • Iniciar a actividade no prazo máximo dun mes desde a resolución de concesión do dereito, e en todo caso, con data posterior á solicitude.

Si hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud de pago único se debe presentar después de que se haya resuelto el procedimiento correspondiente.

Os traballadores que perciban a prestación por desemprego na modalidade de pago único non poderán volver percibir prestación por desemprego ata que non transcorra o tempo igual ao que capitalizou as prestacións, nin solicitar unha nova capitalización polo menos ata que non transcorran catro anos.

Obrigas dos traballadores:

 • Presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio de la actividad.
 • Xustificar documentalmente que a cantidade percibida destínase á achega social obrigatoria, no caso de cooperativas ou sociedades laborais, ou ao investimento necesario para desenvolver a actividade, no caso de traballadores autónomos, con ou sen discapacidade. En caso contrario, suporá o cobro indebido da mesma e procederá ao seu reintegro.

Para poder resolver la solicitud de pago único deberá anexar, al presentar la solicitud, la documentación que corresponda según la modalidad de pago único y actividad que pretenda iniciar.

No caso de que pretenda constituír unha cooperativa ou sociedade laboral de nova creación, ou iniciar unha actividade como traballador autónomo, un dos documentos que debe anexar é unha memoria explicativa do proxecto de investimento a realizar e actividade a desenvolver. Por iso, informar o contido mínimo que debe incluír na este memoria explicativa.

 • Datos persoais.
  • Apelido e nome.
  • Documento nacional de identidade ou NIE.
 • Datos do proxecto.
  • Descrición da actividade a desenvolver. (Servizos a prestar ou bens a producir, nova actividade ou actividade en funcionamento…).
  • Domicilio, localidade e provincia onde se vai a desenvolver a actividade.
  • Datos do local onde se vai a realizar a actividade:
   • Indicar se ten necesidade del ou non, para o desenvolvemento da actividade.
   • Indicar se xa conta co local ou non e, no seu caso, se é propiedade, se é a adquirir ou se é a alugar, e o custo da compra ou do aluguer.
   • Tamén, no seu caso, indicar a dirección do local.
  • Marco xurídico dentro do cal se vai a desenvolver a actividade:
   • Cooperativa.
   • Sociedade laboral (anónima ou de responsabilidade limitada).
   • Sociedade mercantil.
   • Traballador autónomo.
   • Comunidade de bens ou sociedade civil irregular.
   • Profesional liberal de alta no Colexio profesional.
    

   Nos supostos de cooperativas ou sociedades laborais, comunidades de bens ou sociedades civís irregulares, farase expresión da identidade dos socios ou comuneiros que as integran.

  • Data prevista do comezo da actividade (aínda que sexa anterior á resolución aprobatoria, sempre que sexa con posterioridade á data de solicitude).
 • Capital necesario total para o desenvolvemento de:
  • Importe das achegas á cooperativa incluíndo a cota de ingreso.
  • Importe do desembolso necesario para a adquisición de accións ou participacións da sociedade laboral ou mercantil.
  • Importe do investimento previsto para realizar unha actividade como traballador autónomo.
  • Distribución prevista, do investimento indicado:
   • Activos fixos (inmobles, dereitos de traspaso, maquinaria, elementos de transporte, equipamentos informáticos, outros).
   • Activo circulante (mercadería, materia prima, outros).
   • Gastos necesarios para o inicio da actividade ou da constitución e posta en funcionamento dunha entidade (cargas tributarias, gastos de colexiación, renting).
   • Ata 15 o % dos gastos por servizos de asesoramento, formación e información.
   • Indicar se ten prevista, ou non, a contratación de traballadores.
 • Forma de financiamento.
  • Capital propio (aforros, etc.).
  • Capital alleo (achega de familiares, amigos, subvencións, etc.).
  • En el caso de créditos bancarios o de entidades financieras, se hará constar:
   • Importe total do crédito.
   • Tipo de xuro.
   • Período de amortización.
   • Custo de amortización.
  • Capitalización (importe que pretende obter en concepto de pago único, segundo as necesidades de investimento, a achega obrigatoria ou o tope legal establecido para os traballadores autónomos, no seu caso.

Non é necesario incluír na memoria o contido dos puntos 3 e 4 seguintes cando se solicita o pago único exclusivamente para a subvención de cotas de Seguridade Social.

Capitalización: Importe que pretende obter en concepto de pago único segundo a achega obrigatoria establecida con carácter xeral en cada cooperativa, ou o importe da adquisición de accións ou participacións do capital social nunha sociedade laboral, en ambos os casos, no necesario para acceder á condición de socio ou ao investimento necesario para desenvolver a actividade no caso de traballadores autónomos con discapacidade.

O abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pago único poderá alcanzar ata 100 o % do seu importe para sufragar o investimento necesario para iniciar un traballo por conta propia de forma autónoma ou a través dunha sociedade mercantil sobre a que posúan o control efectivo.

Ademais de destinar a prestación en pago único aos gastos de constitución e posta en funcionamento dunha entidade e ao pago das taxas e tributos, poderán destinar ata 15 o por cento da contía da prestación capitalizada ao pago de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.

Achegámoslle un modelo tipo orientativo de memoria explicativa para que o utilice se o desexa:

Documentación relacionada

Título do documento

Descarga en

Formato

Tamaño

Data

Memoria explicativa proxecto de investimento

[Pdf]

36 Kbs

N/D

N/D: non dispoñible.