Persoas

Solicitude de abono acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego a traballadores estranxeiros que retornan ao seu país de orixe (APRE).

Antes de continuar, lea atentamente a seguinte información relevante que vostede debe coñecer sobre o abono acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego.

Observacións

 • Se dispón de dobre nacionalidade debe indicar ambas.
 • É importante que cubra con precisión os datos referir# a o seu domicilio (calle, número, piso, etc.) e localidade no país de orixe, xa que serán utilizados para o pago mediante cheque nominativo ou para calquera outra comunicación que o Servizo Público de Emprego Estatal deba dirixirlle.

Requisitos

 • Ser nacional dun país que teña convenio con España en materia de Seguridade Social, ou ao que se estendeu esta modalidade de abono, e ter residencia legal en España.
 • Estar rexistrado como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego correspondente.
 • Hallarse en situación legal de desempleo como consecuencia de extinción de la relación laboral.
 • Ter recoñecido o dereito á prestación por desemprego de nivel contributivo, sen compatibilizalo co traballo a tempo parcial.
 • Asumir os seguintes compromisos:
  • Retornar al país de origen en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha del primer pago en España.
  • Non retornar a España no prazo de tres anos para residir e/ou realizar unha actividade lucrativa ou profesional por conta propia ou allea. Este prazo empezará a contarse trascurridos trinta días naturais a partir da data do primeiro pago en España.
 • No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

Contido

 • Modalidade de abono.
  • Percepción anticipada y de forma acumulada del importe de la prestación económica de nivel contributivo.
  • Da contía a aboar deducirase a cantidade que resulte en aplicación da normativa reguladora do imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
  • No conlleva cotización alguna a la Seguridad Social, por lo que no se realizará deducción en concepto de cotización.
 • Abono en dous prazos.
  • Un 40 % de la prestación, se abonará en España, una vez reconocido el derecho, el día 10 del mes que corresponda.
  • El 60 % restante se abonará en el país de origen, una vez transcurrido el plazo de treinta días naturales contados a partir de la realización del primer pago, que se realizará el día 10 del mes que corresponda, y en el plazo máximo de 90 días desde dicho primer pago.

Para recibir este abono, é necesario que, de forma inmediata ao retorno, o traballador compareza persoalmente na representación diplomática ou oficina consular española no país de orixe para acreditar o seu retorno ao mesmo. No este momento deberá proceder á entrega do Cartón de Identidade de Estranxeiro da que é titular, así como da dos membros que lle acompañaron no seu retorno.

Solicitude

 • Deberán adquirirse os compromisos indicados na solicitude, así como acreditar a identidade e nacionalidade e indicar os datos necesarios para facer efectivo o pago da prestación tanto en España como no país de orixe.
 • No se admitirá renunciar al abono de la prestación una vez hecho efectivo el primer pago de la prestación.
 • O Servizo Público de Emprego Estatal dará traslado das resolucións favorables á Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración e á Secretaría de Estado de Seguridade, a fin de que se proceda a verificar o control do cumprimento dos compromisos adquiridos na presente solicitude.

Efectos

 • Una vez producido el abono de la prestación contributiva en la modalidad de pago:
  • A prestación por desemprego considerarase extinguida.
  • Non se poderán obter os subsidios por esgotamento da este prestación.
  • Non se poderá acceder ás prestacións e subsidios por desemprego nun período de, polo menos, tres anos que empezarán a contarse transcorridos trinta días naturais a partir da data do primeiro pago da prestación.
 • Reconocido el derecho al abono, la autorización de residencia, quedará extinguida, transcurridos 30 días naturales contados a partir de la fecha de realización del primer pago en España, sin necesidad de otro procedimiento administrativo.
 • Se o beneficiario do abono acumulado e de forma anticipada ten familiares reagrupados con el, sen unha autorización de residencia independente, estes tamén perderán as súas autorizacións de residencia, nos termos previstos na normativa en materia de estranxeiría.
 • De igual modo, non poderán concederse autorizacións de residencia e traballo a quen fosen beneficiarios desta modalidade de abono da prestación contributiva por desemprego, mentres non transcorrese un período de tres anos que empezará a contarse segundo indicouse.

Forma de pago

 • Pódese optar entre pago por cheque nominativo ou por transferencia bancaria.
 • No caso de optar pola modalidade de cheque, a entrega de leste de efectuará no domicilio consignado en el apartado 1 da solicitude (Datos persoais do solicitante), ao titular beneficiario da prestación. O cheque caducará aos 90 días.