Persoas

Solicitude axuda suplementaria RAI para vítimas violencia xénero ou doméstica

IMPORTANTE: PARA EFECTUAR ESTA SOLICITUDE É NECESARIO QUE O CAMBIO DE RESIDENCIA SE HAIA REALIZADO NA OFICINA DE EMPREGO QUE CORRESPONDE Ao NOVO DOMICILIO.

Con carácter xeral, para acceder á Axuda suplementaria de tres meses de Renda Activa de Inserción por cambio de residencia por vítimas de violencia de xénero ou doméstica, o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos xerais:

  • Cumprir os requisitos e solicitar ser admitido ao programa de Renda Activa de Inserción ou ser beneficiario do mesmo por Vítima de violencia de xénero ou doméstica.
  • Ser vítimas de violencia de xénero ou doméstica que por este motivo víronse obrigadas e acrediten cambio de residencia nos 12 meses anteriores á solicitude de admisión ao programa de Renda Activa de Inserción ou durante a permanencia neste.

O cambio de residencia poderá realizarse dentro da mesma localidade ou a localidade diferente.

Esta axuda poderase percibir unha soa vez por cada dereito de admisión ao programa de Renda Activa de Inserción, con independencia de que se produzan varios cambios de residencia durante a duración do programa en cuestión.

La percepción de la ayuda no minorará la duración máxima de la Renta Activa de Inserción, de 11 meses.

Nota: Vostede debe solicitar previamente a Renda Activa de Inserción, de non ser así, pode facelo na seguinte ligazón: (Ligazón á solicitude da Renda Activa de Inserción)