Persoas

Axuda xeral

Con carácter xeral para acceder á Renda Agraria o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser traballador por conta allea de carácter eventual inscrito no censo do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social (SEASS) e estar en situación de alta ou asimilada a alta no mesmo.

Se non foi perceptor da renda agraria con anterioridade, esixirase permanecer inscrito no censo do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, ou en situación asimilada ao alta, con carácter ininterrompido nos doce meses naturais anteriores á solicitude. Neste caso, ademais, se é maior de anos 45 no momento da solicitude, esixirase permanecer inscrito no censo do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, ou en situación asimilada ao alta, ao longo da súa vida laboral, os seguintes períodos cotizados:

 • De 45 51 a anos: cinco anos
 • De 52 59 a anos: dez anos
 • De ou 60 máis anos: vinte anos
 • Non ser o solicitante ou o seu cónxuxe titulares de explotacións agropecuarias cuxas rendas en cómputo anual, superen a contía do salario mínimo interprofesional vixente, excluídas as pagas extraordinarias.
 • Estar desempregado e rexistrado como demandante de emprego, e subscribir o compromiso de actividade.
 • Ter o domicilio nalgunha localidade de Andalucía ou de . Extremadura Ademais debe acreditar que, con anterioridade á solicitude e ao longo da súa vida, residiu e estado empadroado un mínimo de anos 10 nas citadas localidades.
 • No haber cumplido la edad mínima que permita obtener una pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no acredite cotizaciones suficientes para acceder a dicha pensión.
 • Non percibir o subsidio de desemprego para traballadores eventuais do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social en ningún do tres anos anteriores á data de solicitude.
 • Ingresar a cota fixa por continxencias comúns ao Sistema Especial Agrario da Seguridade Social nos 12 meses naturais anteriores á solicitude da Renda Agraria, ou no seu caso, polo período inferior no que se mantivo en alta.
 • Ter cuberto no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social un mínimo de xornadas 35 reais cotizadas, nos 12 meses naturais anteriores á situación de desemprego.

  De maneira excepcional, as solicitudes presentadas entre o 27 de xaneiro de e 2013 26 de xullo de esixirase 2013 20 xornadas reais cotizadas.
 • Carecer de rendas propias de calquera natureza que en cómputo anual superen a contía do salario mínimo interprofesional vixente ( 7 . 743 , 60 €)*, excluídas as pagas extraordinarias, e, no seu caso, de rendas da unidade familiar que superen o límite legal establecido en función do número de membros.
 • Dúas veces a contía do Salario Mínimo Interprofesional no caso de familias de dous membros.( 15 . 487 , 20 €)*
 • Dous con setenta e cinco veces a contía do Salario Mínimo Interprofesional no caso de familias de tres membros.( 21 . 294 , 90 €)*
 • Tres con cincuenta veces a contía do Salario Mínimo Interprofesional no caso de familias de catro membros.( 27 . 102 , 60 €)*
 • Catro veces a contía do Salario Mínimo Interprofesional no caso de familias de cinco ou máis membros.( 30 . 974 , 40 €)*

Enténdese que integran a unidade familiar o solicitante, o seu cónxuxe e/ou os fillos ou acollidos menores de anos, 26 ou maiores discapacitados, que convivan co solicitante. Non será necesaria a convivencia cando exista obriga de alimentos en virtude de convenio ou resolución xudicial.

(*) Este dato deberá actualizarse cada ano.

O prazo para solicitar a renda agraria será:

 • Se non foron beneficiarios da renda agraria con anterioridade, a partir da situación de desemprego.
 • Se foron beneficiarios da renda agraria con anterioridade, a partir do esgotamento do dereito anterior ou da situación de desemprego, sempre que, ademais, transcorrese, polo menos, un período de doce meses desde o nacemento do dereito anterior e que estea extinguido.

Se o que solicita é a continuación, e non variaron os familiares ao seu cargo desde a última solicitude presentada e nin Vde. nin o seu cónxuxe son propietarios, arrendatarios, aparceros ou titulares por concepto análogo de explotacións agropecuarias cuxas rendas superen en cómputo anual, a contía do Salario Mínimo Interprofesional, excluídas dúas pagas extraordinarias, se non realiza traballos por conta propia ou allea, nin percibe outras prestacións por desemprego ou prestacións de Seguridade Social incompatibles co traballo, ou que séndoo, a súa contía non supere a do Salario Mínimo Interprofesional, excluídas dúas pagas extraordinarias, nin obtivo rendas (de calquera natureza) superiores ao Salario Mínimo Interprofesional, excluídas dúas pagas extraordinarias, nos doce meses inmediatamente anteriores á solicitude, e se no este período de tempo, as rendas da súa unidade familiar, non superan o límite de acumulación previsto legalmente, se está ao corrente no pago da cota fixa ao Sistema Especial Agrario da Seguridade Social nos doce meses inmediatamente anteriores á solicitude, utilice o modelo de solicitude simplificada de continuación de subsidio agrícola e Renda Agraria.

Si el derecho a la Renta Agraria no se encuentra extinguido se podrá solicitar la reanudación del mismo al finalizar la causa que determinó la suspensión.

A continuación suporá o dereito a percibir a Renda Agraria polo período que quedase no momento da suspensión, así como o importe da cota fixa mensual a ingresar ao SEASS.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del día siguiente a aquél en que se solicite.